نمونه سوالات مطالعات اجتماعی درسهای 1و2و3 و...

درس اول---------------- دوستان ما

یکی از نیاز های ما کدام است؟

الف) کتاب خواندن         ب) مسافرت         پ) شوخی کردن با دیگران                   ت) دوستی

دوست خوب با شما صادق و ......................... است.

یک دوست ممکن است مسیر زندگی آینده دوستش را به ...................... و ........................... تغییر دهد.

فواید دوست خوب کدام است نام ببرید.

خداوند در سرشت ما انسان ها چه چیزی قرار داده است؟

آرش پس از مدتها تحقیق در مورد پیمان همسایه جدیدش، او را به عنوان دوست صمیمی انتخاب کرده است. شما آرش را راهنمایی کنید تا دوستی اش را با پیمان حفظ کند.

محمد می خواهد از بین دانش آموزان کلاس ششم یک نفر را به عنوان بهترین دوستش انتخاب کند، او را راهنمایی کنید که چه ویژگی هایی را باید در نظر داشته باشد؟

چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟

چگونه دوستان خود را انتخاب کنیم؟

فرض کنید احمد امسال برای اولین بار به مدرسه ی شما آمده است و همکلاسی هایش می خواهند در مورد او و خانواده اش اطلاعاتی به دست آورند، شما احمد را راهنمایی کنید که در مورد چه چیزهایی با دوستانش گفتگو کند و چه مواردی را بیان نکند؟

متین شعر « تو اول بگو با کیان زیستی         من آن گه بگویم که تو کیستی» را از رادیوی اتومبیل پدر بزرگش شنید، اما متوجه مفهوم آن نشد، شما برایش مفهوم شعر را  توضیح بده.

درس دوم ------------ آداب دوستی

منظور از این ضرب المثل چیست؟ « پیدا کردن دوست آسان است، اما نگهداری آن مشکل!»

با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند؟

چه کنیم تا دوستی ها به هم نخورد و محکم تر شود؟

علی اصغر در مدرسه رفتار یا کاری انجام داده است که موجب ناراحتی دوستش و بر هم خوردن دوستی بین آن ها شده است. شما بررسی کنید علی اصغر ممکن است چه عملی انجام داده که باعث برهم خوردن دوستی شان شده است؟

مفهوم شعر « دوست آن باشد که گیرد دست دوست          در پریشان حالی و درماندگی» را بیان کنید. این شعر مربوط به کدام یک از توصیه های دوستی می باشد؟

- کدام مورد به رابطه ی دوستی صدمه می زند؟

 

الف) راستگویی      ب) عذر خواهی در هنگام اشتباه       پ) در غیاب از او دفاع نکنیم      ت) مهربانی و خوش اخلاقی

-باید از دوستی های ................ پرهیز کرد.

اگر به خلاف میل خود همه ی خواسته های دیگران را قبول کنیم چه می شود؟

وقتی کسی چیزی از ما بخواهد که از نظر ما اشتباه است چه باید بکنیم؟

ابراهیم و حسین از مدت ها قبل با هم دوستند. دوستی و روابط آن ها از حد معمول بیش تر شده است. پیش بینی کنید چه مشکلاتی ممکن است برای آن ها به وجود بیاید؟

درس سوم ------------------ تصمیم گیری

چند نمونه از تصمیمات مهم زندگی  را نام ببرید.

چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟

چگونه باید تصمیم بگیریم و از کجا بفهمیم تصمیمی که گرفته ایم درست است؟

چند مورد از تصمیماتی را که در هفته گذشته گرفته اید نام ببرید و بگویید کدام تصمیم از همه مهم تر بود؟ چرا؟

--- کدام یک از تصمیم های زیر منفی و کدام مثبت در مورد هر کدام توضیح دهید.

الف) زهرا تصمیم گرفته امروز تغذیه اش را با یکی از همکلاسی هایش که تغذیه ندارد نصف کند......

ب) فرهاد تصمیم می گیرد در شب چهار شنبه سوری ترقه بازی کند............

پ) امید تصمیم گرفته در درس ریاضی به خواهرش کمک کند................

ت) الهام تصمیم گرفته در کارهای منزل به مادرش کمک نکند...........

تصمیمات مهم در چه چیزهایی اثر می گذارد؟

تصمیم گیری چیست؟

طرح سوال از: م.بهرامی

*********************************************************************

 نمونه سوالات ارسال شده توسط همکاران از منطقه فلاورجان

درس چهارم ..................................... چگونه تصمیم بگیریم؟

1-      مراحل تصمیم گیری را بیان کنید.

2-      به هنگام تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

3-      مشورت را تعریف کنید.

4-      به نظر شما فردی که تا به حال سیب زمینی نکاشته است، و می خواهد این کار را انجام دهد باید با چه کسانی مشورت کند؟

 

درس پنجم ..............................................عوامل موثر در کشاورزی

1-      کامل کنید. 

•         بخش عمده ای از غذای ما از ............ به دست می آید.

•         کشاورزی سه مرحله ی عمده دارد. .................،................... و ................. .

2-      عواملی را که در کشاورزی موثر ند را نام ببرید.

3-      ستون الف را به ستون ب وصل کنید.

               الف                                                                      ب

           سرمایه                                                                               

           آب و هوا                                                                  عوامل طبیعی

            مواد                                                                                  

            خاک                                                                       عوامل انسانی

           وسایل و نیروی کار

4-      به دلخواه یکی از عوامل طبیعی و یکی از عوامل انسانی مربوط به کشاورزی را توضیح دهید و مثال بزنید.

 

درس ششم ....................................................محصولات کشاورزی ،از تولید تا مصرف

 

1-      کامل کنید.

•         ...................و ................ دو فعالیت مهم کشاورزی هستند.

•         گندم گیاهی ................ است و به دو شکل ..............و.............. کشت می شود.

•         غلّات ،حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از ..................... هستند.

•         برنج گیاهی............... است و در نواحی ..............و.................به دست می آید.

•         ................. و................ مهم ترین منبع غذایی بعد از غلّات هستند.

2-      زراعت و باغداری را با یکدیگر مقایسه کنید. 

3-      کشت گلخانه ای را تعریف کنید و از محصولات این نوع کشت مثال بزنید.

4-      محصولات کشاورزی چگونه به دست ما می رسند؟

5-      نوع محصولات زیر را مشخص کنید

                          الف                                                                                       ب

              عدس و لوبیا                                                                             محصول جالیزی

              گوجه فرنگی                                                                             محصول گلخانه ای

             گل های آپارتمانی                                                                         غلّات 

             پسته

             گندم و برنج

6-      برای هر یک از  میوه های سردسیری و گرمسیری  سه مورد مثال بزنید.

7-      امام جعفر صادق (ع) در باره ی کشاورزی چه فرموده اند؟  

8-      به نظر شما چگونه می توانیم شکر نعمت های خداوند را به جا آوریم؟

 

درس هفتم.......................................................طلای سیاه  

1-      سه گروه عمده ی انرژی را نام برید و برای هرکدام مثال بزنید.

2-      سوخت های فسیلی را  توضیح دهید.

3-      چگونگی تشکیل نفت را بنویسید.

4-      برق به چند صورت تولید می شود؟ آن ها را  بایکدیگر مقایسه کنید.

5-      در کشور ما حدود............ برق یا انرژی الکتریکی ............... است.

الف)   85%- برق آبی           ب) 58%- برق حرارتی          ج) 85%- برق حرارتی              د) 58%- برق آبی

6-      برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟ چرا؟

7-      منابع نفتی کشورمان در کجا ها ذخیره شده است؟

8-      پراکندگی گاز در ایران به چه صورت است؟

9-      ................و............ نفت و گاز بزرگترین ............. در جهان امروزی است.

 

درس هشتم................................................انرژی را بهتر مصرف کنیم.

1-      کامل کنید.

•         به سوخت های فسیلی که مهمترین منبع انرژی در دنیای امروز است منابع ................... می گویند.

•         کشور ما از آفتاب خوبی برخوردار است. از انرژی .................. می توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده کرد ویا از آن برق به دست آورد.

•         ...................از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل ............. به دست می آید.

2-      انرژی های نو را با انرژی های غیر قابل تجدید مقایسه کنید.

3-      انرژی  هسته ای را با سایر انرژی ها مقایسه کنید و مثال بزنید.

4-      راه های درست مصرف کردن سوخت های فسیلی را بیان کنید.

5-      چند مورد از روش های صحیح مصرف کردن برق را  بنویسید.

6-      برچسب انرژی چیست؟ توضیح دهید.

 

درس نهم.....................................................پیشرفت های علمی مسلمانان  

1-      کامل کنید.

•         دین اسلام از سرزمین .............. طلوع کرد.

•         مبدا تاریخ ما مسلمانان ....................................... است..

•         پیامبر(ص) پس از هجرت از......................،حکومت اسلامی تشکیل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسلام با استقبال زیادی روبرو شد.

o        الف) مکه              ب) مدینه به مکه               ج) مدینه                د) مکه به مدینه

•         مسلمانان تحت تاثیر ............. و............... که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی می داد، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

•         در دوره اسلامی به دانشمندان.................... می گفتند.

2-      نام سه تن از حکیمان مسلمان را به همراه فنون و مهارتی که داشته اند بنویسید.

 

درس دهم.........................................چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

1-      کامل کنید.

•         مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ،..................... بود.

•         مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله و کشتی رانی با ...................،موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

•         مسلمانان فنّ کاغذ سازی را از .................. آموخته بودند و آن را گسترش دادندو کامل کردند.

•         یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره گسترش روز ازون اسلام ، ........................ است.

•         ................... محل تحقیق درباره ی ستارگان است. در آن زمان ............،............... و .......... دارای این مکان بودند.

•         معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را ........................... در ............ بنا کرده بود.

2-      پیامبر گرامی اسلام (ص) دربارهی علم چه فرموده اند؟

3-      مسلمانان چگونه مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟

4-      کلیه ی عواملی را که موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد را نام ببرید.

5-      تجارت و بازرگانی را در سرزمینهای اسلامی توضیح دهید.

6-      یک نمونه از کتابخانه در دورهی اسلامی مثال بزنید.

7-      نظامیه را تعریف کنید ، چه کسی این مکان را تاسیس کرده بود؟ توضیح دهید.

 ************************************************************************

جدید جدید ۱۴/۹/۹۱ جدید جدید

نمونه سوالات درس ۱۱   تا     ۱۹

درس یازدهم ..............................................اصفهان نصف جهان

1-      موقعیت شهر اصفهان را از نظر گردشگری بیان کنید.

2-      اهمیت شهر اصفهان را در دوره های مختلف تاریخی توضیح دهید.

3-      دلیل شهرت شهر اصفهان به نصف جهان چیست؟

4-      چند نمونه از مکان های تاریخی و دیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.

5-      کامل کنید.

•         ............... به نوشته هایی که بر روی سنگ و کاشی است می گویند.

•         .............. یکی از نشانه های معماری اسلامی است.

•         مسجد ............... چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد و هریک از مناره های آن بیش از ....... متر ارتفاع                  

•         دارد.

•         اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی .............. است.

•         میدان امام به فرمان .................. در مرکز شهر اصفهان ساخته شده است.

درس دوازدهم............................................چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟

1-      در چه زمان و توسط چه کسی سلسله صفوی تاسیس شد؟

2-      مشهور ترین پادشاه صفوی ................. است که ................. را به پایتختی انتخاب کرد.

3-      صفویه مذهب ................ را مذهب اصلی کشور اعلام کردند.

4-      صفویان چگونه حکومت قدرتمند و یکپارچه به وجود آوردند؟

5-      تجارت در دوره صفویه به چه صورت بود؟

6-       ................. عصر شکوفایی دانش و معماری هنر در ایران است.

7-      کاروانسرا به کجا گفته می شود؟

8-      درآمد حکومت و مخارج اه و درباریان از راه .......................... تامین می شد.

درس سیزدهم ...................................................برنامه روزانه ی متعادل

1-      وقت یا اوقات را تعریف کنید.

2-      بهترین راه برای اینکه بدانیم چه کاری را و کی آن کار را انجام دهیم ................................. است.

3-      به نظر شما چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم؟

4-      برنامه متعادل چگونه برنامه ای است؟

5-      منظور از سخن امام علی (ع) که فرموده اند: «از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است »چیست؟

درس چهاردهم....................................................گذراندن اوغات فراغت

1-      اوقات فراغت یعنی چه؟

2-      به نظر شما راه های استفاده از اوقات فراغت کدامند؟ نام ببرید.

3-      مردمان در زمان گذشته چگونه اوقات فراغت خود را می گذراندند؟

4-      چند مورد از مکان های عمومیرا برای گذراندن اوقات فراغت  نام ببرید.

5-      برای هریک از مکان های زیر چه رفتار مناسبی  باید رعایت و انجام شود؟

•         ورزشگاه ..................................

•         پارک ها ..................................

•         کتابخانه ...................................

 

 

 

درس پانزدهم .......................................................انواع لباس

1-      کامل کنید.

       لباس های هر گروه یا قشر در اجتماع بسته به .........و........... ..........متفاوت است.

      پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر ...........،.............. و.............. با هم فرق دارد.

2-      در مورد لباس های محلی آنچه یاد گرفته اید بنویسید.

 

درس شانزدهم................................................. لباس، از تولید تا مصرف  

1-      کامل کنید.

•         با ................. و ................. کم کم کارگاه های تولید لباس به وجود آمد.

•         یک کارگاه تولیدی برای دوختن لباس به ................ نیاز دارد.

•         پارچه از ........... درست می شود.

•         نخ به دو  صورت وجود دارد .................... و................... .

•         نخ در کارخانه .................. تولید و سپس به کارخانه ...................... فرستاده می شود.

•         ....................  یعنی  مقدار پولی که می توانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم.

2-      به طور خلاصه چگونگی تولید لباس و مصرف آن توسط ما را توضیح دهید.

3-      خط تولید یعنی چه؟

4-      لباسی که می خریم باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 

درس هفدهم ..................................................ویژگی های دریاهای ایران

1-      موارد زیر را تعریف کنید.

           دریا ..........................

          خلیج...........................

          خور............................

         تنگه ..........................

2-      چرا به دریاچه خزر دریای خزر گفته می شود؟

3-      نام های گوناگون دریای خزر را بیان کنید.

4-      نام رودهایی را که به دریای خزر می ریزند را نام ببرید.

5-      به جز کشورمان ایران ، کدام کشورها از دریای خزر بهره مند می شوند؟ دریا های خزر،عمان و خلیج فارس را با یکدیگر مقایسه کنید. ( از نظر عمق و آب)

6-      ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشورها همسایه است؟

7-      درمورد پارسی بودن خلیج فارس توضیح دهید. 

  درس هجدهم ...................................دریا نعمت خداوندی

1-      مهم ترین دلیل اهمیت خلیج فارس چیست؟

2-      چرا به خلیج فارس انبار نفت موجود جهان می گویند؟

3-      دریا موهبتی الهی و منبع ................، .................،............... و ................ است.

4-      در مورد منبع غذایی بودن دریا توضیح دهید.

5-      بخش عمده ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق ................ صورت می گیرد.

6-      شغل مردمان ساحل نشین چیست؟

7-      در مورد گردشگری و دریا توضیح دهید.

8-      چگونه از دریاها محافظت کنیم؟

   درس نوزدهم....................................همسایگان ما

1-      مرز چیست؟

2-      چگونه مرز بین کشورها را مشخص می کنند؟

3-      چند رود مرزی ایران را نام ببرید.

4-      پاسپورت و روادید چه فرقی با یک دیگر دارند؟

5-      روابط با همسایگان چگونه است؟ توضیح دهید.

6-      شباهت ها یی که بین ما ایرانیان  و همسایگانمان است را بیان کنید. جشن ها و اعیاد در کشورهای همسایه چگونه برگزار می شود؟

 طرح سوال از: خانم بهرامی اردالی آموزگار پایه ی ششم منطقه ی فلاورجان


نویسنده: ..:: مجتبی بهرامی ::..

.:: آخرین مطالب ::.

» ( شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ )
» نقاشی ( شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ )
» عاشورای حسینی ( جمعه ۹ آبان۱۳۹۳ )
» ( پنجشنبه ۲ مرداد۱۳۹۳ )
» طلب بخشش در شب قدر ( چهارشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۳ )
» شب قدر ( چهارشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۳ )
» شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( پنجشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۳ )
» چند شگفتی و زیبایی در ریاضی ( دوشنبه ۲ تیر۱۳۹۳ )
» ویژه رحلت حضرت امام خمینی (ره) ( چهارشنبه ۱۴ خرداد۱۳۹۳ )
» پیام تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه ( شنبه ۹ فروردین۱۳۹۳ )
» بهار ( جمعه ۱ فروردین۱۳۹۳ )
» ( چهارشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۲ )